A B C D E F G H I J K L M N O P R S T V Z

(17 octombrie 1905, Turnu Severin – 19 martie 1979, Bucureşti)


articol de Codrina-Laura Ioniţă

Estetician şi comparatist. Discipol al lui Tudor Vianu. După absolvirea Facultăţii de Litere şi Filosofie din Bucureşti (1925-1929), urmează specializări în estetică, istoria artelor şi etnografie la Berlin (1936-37) şi München (bursier al Fundaţiei Humboldt, 1938-39). În 1938 îşi susţine teza de doctorat, Conceptul de artă populară, sub îndrumarea prof. Dimitrie Gusti. Din 1929 activează în învăţământul liceal. Lector al Universităţii din Viena (1942), apoi conferenţiar de Estetică filosofică la Universitatea „Al.I. Cuza” din Iaşi (1945-1966) şi director al Centrului de lingvistică, istorie literară şi folclor. Profesor (din 1966) la Universitatea din Bucureşti şi director al  Institutului de Istorie şi Teorie Literară „G. Călinescu”. Fondator (1932) al grupării intelectuale „Thesis”, redactor şi colaborator la Datina (1922-1932), Transilvania (1934-1940), Revista de istorie şi teorie literară (1966-1973), Revista Fundaţiilor Regale ş.a. Din 1937, membru al Societăţii Scriitorilor Români şi vicepreşedinte al Asociaţiei Scriitorilor Români din Ardeal. Din 1937 este membru al Societăţii Scriitorilor Români şi vicepreşedinte al Asociaţiei Scriitorilor Români din Ardeal, iar din 1964, membru corespondent al Academiei Române.

Contribuţia lui A.D. în domeniul gândirii estetice româneşti constă mai mult în sistematizarea teoriilor existente decât într-o concepţie personală. În lucrările de estetică teoretică (Probleme estetice, 1943; Domeniul esteticii, 1947) A.D. încearcă o fundamentare ştiinţifică a domeniului. Constituirea lui ca ştiinţă autonomă cunoaşte trei momente: ontologic, gnoseologic şi sistematic. Din perspectivă ontologică, existenţa esteticii este fixată în cadrul realităţii spirituale, regiune existenţială cunoscută în mod nemijlocit, intuitiv (deci fenomenologic). La nivel gnoseologic, A.D. consideră că, alături de percepţie, moment individual constituit cu ajutorul formelor categoriale kantiene, fenomenul estetic este alcătuit şi din sens, moment general, receptat prin valori, înţelese ca organe constitutive ale spiritului. Ştiinţa esteticii devine o axiologie, deoarece, odată cu percepţia obiectului, este dată şi valoarea lui imanentă. Din punct de vedere sistematic, spiritul estetic este analizat de A.D. sub triplul său aspect:  absolut, obiectiv şi subiectiv. Spiritului estetic absolut îi corespunde valoarea estetică înţeleasă ca ţintă supremă a spiritului subiectiv şi ca relaţie determinată de conştiinţa subiectului. Spiritului estetic obiectiv îi sunt specifice bunurile estetice. Din intenţionalitatea spiritului subiectiv spre spiritul absolut, spre valori care îl depăşesc, se produce spiritul obiectiv, creaţia efectivă, obiectele estetice alcătuind esteticul natural, esteticul civilizaţiei şi esteticul artistic. Moduri ale esteticului artistic sunt arhitectonicul, sculpturalul, picturalul, muzicalul sau poeticul. Spiritului estetic subiectiv îi revin actele de trăire estetică, având două moduri fundamentale, procesul creaţiei şi cel al receptării. Modalităţile spiritului estetic vor fi, în consecinţă: un subiect intenţional, un absolut intenţionat şi un obiect efectiv realizat. Dominaţia spiritului estetic absolut asupra celorlalte se constituie ca un argument în plus pentru justificarea esteticii ca ştiinţă a valorilor. Dincolo de această fundamentare riguroasă, A.D. recunoaşte că în creaţie rămâne totuşi un rest care nu poate fi explicat ştiinţific.

Tot lucrări teoretice sunt şi cele din domeniul comparatismului sau al artei. Literatura comparată (Principii de literatură comparată, 1969) este încadrată între disciplinele ştiinţei literaturii, ordonate de valoarea dominantă, cea estetică. Domeniul este structurat în trei secţiuni: relaţiile, paralelismele şi diferenţele între diversele literaturi. Problematizarea artei populare (Conceptul de artă populară, 1939) este soluţionată de A.D. prin aşezarea acesteia pe o poziţie intermediară, cu diferenţe de grad, nu de esenţă, între arta primitivă, pe care o moşteneşte, şi cea cultă, spre care se îndreaptă. În studiile de estetică aplicată, A.D. stăruie în special asupra fenomenelor de creaţie literară românească.

BIBLIOGRAFIE PRINCIPALĂ

CĂRŢI DE AUTOR

 • Criza culturii româneşti, prefaţă de T. Vianu, Turnu-Severin, Editura Rev. „Datina”, 1931.
 • Aspecte şi atitudini ideologice, Turnu-Severin, Editura „Datina”, 1933.
 • Al. Odobescu – privire sintetică asupra operei şi personalităţii, Sibiu, Tiparul Institutului de Arte Grafice „Dacia Traiană”, 1935; publicaţia grupării intelectuale „Thesis”.
 • Zăcăminte folclorice în poezia noastră contemporană, Bucureşti, Fundaţia pentru Literatură şi Artă „Regele Carol II”, 1936.
 • Cei mai rodnici ani ai vieţii lui George Coşbuc. Poetul la Sibiu, Sibiu, Tiparul Institutului de Arte Grafice „Dacia Traiană”, 1938; publicaţia grupării intelectuale „Thesis”.
 • Fenomenul românesc sub noi priviri critice. Studii şi comentarii, Craiova, Editura „Ramuri”, [1938].
 • Conceptul de artă populară, Bucureşti, Fundaţia pentru Literatură şi Artă „Regele Carol II”, 1939.
 • Sibiu, Bucureşti, Fundaţia Regală pentru Literatură şi Artă, 1940.
 • Titluri şi lucrări, Sibiu, Tiparul Institutului de Arte Grafice „Dacia Traiană”, 1942; reeditare: Titluri şi lucrări, Sibiu, Krafft & Drotleff, 1943.
 • Gândirea românească în estetică. Aspecte contemporane, Sibiu, Tiparul Institutului de Arte Grafice „Dacia Traiană”, 1943; reeditare: Gândirea românească în estetică. Aspecte contemporane, Cluj-Napoca, ed. îngrijită, prefaţă, note şi referinţe de Mircea Muthu, Editura Dacia, 2003.
 • Probleme estetice, Sibiu, Tiparul Institutului de Arte Grafice „Dacia Traiană”, 1943.
 • Drăguş, un sat din Ţara Oltului (Făgăraş). Manifestări spirituale. Împodobirea porţilor, interioarele caselor, opinii despre frumos, Bucureşti, Institutul Social Român, 1945.
 • G. Ibrăileanu. Concepţia estetică, Bucureşti, Editura Casa Şcoalelor, 1947.
 • Domeniul esteticii. Privire sintetică introductivă, seria „Natură şi Cultură” îngrijită de Tudor Vianu, Bucureşti, Fundaţia „Regele Mihai I”, 1947; reeditare: Domeniul esteticii. Privire sintetică introductiv, ediţie îngrijită şi studiu introductiv de Petru Ursache, Iaşi, Editura Universităţii „Al. I. Cuza”, 1998.
 • Concepţia despre artă şi literatură a lui G. Ibrăileanu, Editura de Stat pentru Literatură şi Artă, 1955.
 • Alecu Russo, Bucureşti, Editura de Stat pentru Literatură şi Artă, 1957.
 • Alecu Russo. Biobibliografie de recomandare, în colaborare cu Domnica Filimon, Bucureşti, Tipograf. Învăţ. , Ministerul Învățământului și Culturii, 1960.
 • Studii de istorie a teoriei literare româneşti, Bucureşti, Editura pentru Literatură,1962.
 • Conceptul de literatură universală şi comparată. Studii teoretice şi aplicative, Bucureşti, Editura Academiei Române, 1967.
 • Principii de literatură comparată, Bucureşti, Editura pentru Literatură, 1969; reeditare: Principii de literatură comparată, Bucureşti, Editura Enciclopedică Română, 1972.
 • Arta populară şi relaţiile ei, Bucureşti, Editura Minerva, 1971.
 • Aspecte naţionale ale curentelor literare internaţionale, Bucureşti, Editura Cartea Românească, 1973.
 • Dezbateri critice, Bucureşti, Editura Eminescu, 1977.
 • Viziunea cosmică în poezia românească, Iaşi, Junimea, 1982.

STUDII ÎN VOLUME COLECTIVE

 • „Mişcarea romantică în filozofie şi estetică”, în vol. colectiv Istoria filosofiei moderne, vol. II, De la Kant până la evoluţionismul englez. Omagiu prof. I. Petrovici, 1938, Societatea Română de Filosofie, Bucureşti, 1938, pp. 295-312.
 • „Studii de estetică aplicată la arta populară a unei comunităţi ţărăneşti date. Plan pentru cercetarea artei plastice populare”, în vol. colectiv Îndrumări pentru monografiile sociologice, Bucureşti, Institutul de Ştiinţe Sociale al României, Tipografia Marvan, 1940, pp. 261-274.
 • „Eseistul (Ion Pillat)”, în Ion Pillat – mărturisiri despre om şi poet, Bucureşti, „Publicom”, 1946, pp. 203-216.
 • „Preocupările lui Al. Russo cu privire la problemele limbii literare”, în De la Varlaam la Sadoveanu, Bucureşti, Editura de Stat pentru Literatură şi Artă, 1958, pp. 183-217.
 • „Literatura română (1948-1960)” şi „G. Ibrăileanu”, în vol. colectiv Contribuţii la istoria dezvoltării Universităţii din Iaşi – 1860-1960, vol. II, Bucureşti, 1960, pp. 276-278 şi respectiv 279-284.
 • „Motivul cosmic în opera eminesciană”, în vol. colectiv Studii eminesciene. 75 de ani de la moartea poetului, Bucureşti, Editura pentru Literatură, 1965, pp. 261-288; reeditat în Studii eminesciene, antologie de Virgiliu Ene şi Ion Nistor, Bucureşti, Editura Albatros, 1971, pp. 134-163.
 • „Alecu Russo”, în vol. Istoria literaturii române, vol. II – De la Şcoala ardeleană la Junimea, Bucureşti, Editura Academiei R.S.R., 1968, pp. 489-507.
 • „Controverse şi perspective în literatura comparată” şi „De l’humanisme de la Renaissance dans les pays roumains”, în vol. Studii de literatură comparată, Bucureşti, Editura Academiei R.S.R., 1968, pp. 11-17 şi respectiv 229-239.
 •  „Specificul naţional al literaturii române”, în vol. Elogiu folclorului românesc, antologie şi prefaţă de Octav Păun, Editura pentru Literatură, 1969, pp. 636-645.
 • „Obiectivele comparatismului român”, în Probleme de literatură comparată şi sociologie literară, Bucureşti, Editura Academiei, 1970, pp. 15-17.
 •  „Romantismul european în trăsăturile lui dominante”, în Romantismul românesc şi romantismul european, Bucureşti, Societatea de Ştiinţe Filologice din R.S.R, 1970, pp. 19-26.
 • „Literatura comparată în R.S.R.”, în Istoria şi teoria comparatismului în România, Bucureşti, Editura Academiei, 1972, pp. 289-294.
 • „L’Esthétique et la théorie de la littérature dans la Roumanie contemporaine”, în Romanian estheticians, Bucureşti, Editura Minerva, 1972, pp. 417-440.
 • „B.P. Hasdeu, scriitorul”, în B.P. Hasdeu, antologie îngrijită de Gr. Brâncuş, Bucureşti, Editura Eminescu, 1972, pp. 141-146.
 • „Rumanian Expressionism”, în Expressionism as an International Literary Phenomen21 Essays and a Bibliography, Edit. by Ulrich Weisstein, Budapest, Akademiai Kiado, 1973, pp. 269-286, în colaborare cu Dan Grigorescu.
 • „Social, naţional şi universal în literatura română”, în Naţional şi universal, antologie de Pompiliu Marcea, Bucureşti, Editura Eminescu, 1975, pp. 203-213.

ARTICOLE ÎN PUBLICAŢII ŞTIINŢIFICE

 • „Condiţia psihologică a creaţiei artistice populare”, în Revista de filosofie, an. XXIV, nr. 2, apr.-iun. 1939, pp. 136-147.
 • „Wirkung und Richtung des deutschen Einflusses auf die rumänische Kultur”, în Stimmen aus dem Süd-Osten, Revista Academiei Germane din München, Heft 9/10, iunie, 1939, pp. 163-166; reprodus în Klingsor, 16, Heft 11/12, nov.-dec. 1939, pp. 351-353.
 • „Victor Hugo în româneşte. Propuneri pentru o antologie reprezentativă”, în Revista Universităţii „Al.I. Cuza” şi a Institutului Politehnic, Iaşi, tom. 1, fasc. 1-2, 1954, pp. 431-443.
 • „Preocupări de teorie literară la Al. Russo”, în Studii şi cercetări ştiinţifice, an. IV (1953), nr. 1-4, Iaşi, Academia R.P.R., Filiala Iaşi, 1953, pp. 545-562.
 • „Preocupări de critică şi teorie literară în perioada ieşeană a activităţii lui Hasdeu”, în Studii şi cercetări ştiinţifice, Ştiinţe sociale, Iaşi, seria III, an. VI, ian.-feb. 1955, Fasc. 1-2, pp. 77-93.
 • „Preocupările lui Alecu Russo cu privire la problemele limbii literare”, în Analele Universităţii „Al. I. Cuza”, Iaşi, seria III, Ştiinţe sociale, tom II, fasc. 1-2, 1956, pp. 141-160.
 • „Periodicele moldoveneşti din prima jumătate a sec. al XIX-lea ca organ de răspândire a ştiinţei”, în Studii şi cercetări ştiinţifice, Filologie, Iaşi, seria III,  Fasc. 1, 1956, pp. 77-105.
 • „Preocupări de teorie literară la V.A. Urechia”, în Studii şi cercetări ştiinţifice, Filologie, an. VIII, Fasc. 1, Iaşi, 1957, pp. 187-197.
 • „Teoria literaturii la «Contemporanul»”, în Studii şi cercetări ştiinţifice, Filologie, an. IX (1958), fasc. 1-2, Iaşi, Academia R.P.R., Filiala Iaşi, pp. 73-94.
 •  „Concepţia marxist-leninistă despre istoria literară şi esenţa ei. Principiul partinic”, în Analele ştiinţifice ale Univ. „Al.I. Cuza”, Iaşi, serie nouă, secţiunea III, Ştiinţe Sociale, tom VI, 1960, pp. 73-81.
 •  „Bogdan Petriceicu Hasdeu, scriitorul”, în Analele Academiei R.P.R., an. XIII, 1963, pp. 249-255; retipărit în Gazeta literară, an. X, nr. 32, 8 aug. 1963, pp. 1, 7.
 • „Diderot, teoretician al artei şi scriitor”, în Analele Academiei R.P.R., an. XIII, 1963, pp. 347-352; retipărit în Steaua, an. XIV, nr. 12, dec. 1963, pp. 68-72.
 • „Arta ca formă a muncii în concepţia lui Tudor Vianu”, în Analele Universităţii „Al. I. Cuza”, Iaşi, secţiunea III, Limbă şi literatură, tom 10, fasc. 2, 1964, pp. 213-220.
 • „Dezvoltarea teoriei literare în anii puterii populare”, în Anuarul de lingvistică şi teorie literară, Iaşi, 15, 1964, pp. 3-19.
 • „G. Călinescu, «scriitor total»”, în Revista de istorie şi teorie literară, an. XIV, nr. 3-4, iul.-dec. 1965, pp. 483-492.
 • „Der Begriff der Weltliteratur”, în Wissenschaftliche Zeitschrift der Humboldt-Universität zu Berlin – Gesellschafts und Sprachwissenschaftliche Reihe XIV, 1965, Heft 4, pp. 421-426.
 • „Asupra stadiului actual al istoriografiei noastre literare. Observaţii cu privire la dificultăţile disciplinei”, în Revista de istorie şi teorie literară, tom. 15, nr. 1, 1966, pp. 15-18.
 • „G. Ibrăileanu, azi”, în Revista de istorie şi teorie literară, tom. 15, nr. 2, apr.-iun. 1966, pp. 231-236.
 • „George Coşbuc”, în Buletinul Com. Naţ. a R.S.R. pentru UNESCO, 8, nr. 3, iul.-sept. 1966, pp. 107-114.
 • „Omagii acad. Perpessicius”, în Revista de istorie şi teorie literară, tom. 16, nr. 1, ian.-mart. 1967, pp. 8-9.
 •  „Literatura comparată şi perspectivele ei”, în Revista de istorie şi teorie literară, tom. 16, nr. 2, tom 16, apr.-iun. 1967, pp. 159-167.
 • „Titu Maiorescu şi problemele culturii naţionale”, Revista de istorie şi teorie literară, tom. 16, nr. 3, tom 16, 1967, pp. 337-342.
 • „G.C. Nicolescu”, în Revista de istorie şi teorie literară, tom. 17, nr. 2, apr.-iul. 1968, pp. 387-388.
 • „Spre o istorie a literaturilor europene”, în Revista de istorie şi teorie literară, tom. 17, nr. 3, iul.-sept. 1968, pp. 393-398.
 •  „La cincantenarul Unirii”, în Revista de istorie şi teorie literară, tom. 17, nr. 4, oct.-dec. 1968, pp. 575-577.
 • „Barbu Delavrancea. Profilul operei”, în Revista de istorie şi teorie literară, tom. 17, nr. 4, oct.-dec. 1968, pp. 587-592.
 •  „La cincantenarul morţii lui Delavrancea”, în Analele Academiei R.S.R., seria IV, vol. 18, 1968, pp. 515-521.
 • „Hegelsche Motive in Eminescu’s Werk”,  în Rumänische Rundschau, 22, nr. 4, 1968, pp. 112-116.
 • „Comparatismul între disciplinele ştiinţei literaturii”, în Metodologia istoriei şi criticii literare, Bucureşti, Institutul de Istorie şi Teorie Literară „G. Călinescu”, 1969, pp. 9-14.
 • „Perspectivele comparatismului român”, în Analele Universităţii Bucureşti. Literatură universală şi comparată, 18, nr. 1, 1969, pp. 7-10.
 • „Ctitorul institutului de istorie literară. 70 de ani de la naşterea lui G. Călinescu”, în Revista de istorie şi teorie literară, tom. 18, nr. 2, apr.-iun. 1969, pp. 193-195.
 •  „Realizări şi perspective ale comparatismului român”, în Revista de istorie şi teorie literară, tom. 18, nr. 4, oct.-dec. 1969, pp. 575-580.
 • „Scriitorii despre Lenin. Trăsături ale unui portret”, în Revista de istorie şi teorie literară, tom. 19, nr. 2, 1970, pp. 183-188.
 • „La relation littérature-société dans la conception de la critique et de la théorie littéraire roumaine”, în Revista de istorie şi teorie literară, tom. 19, nr. 3, iul.-sept. 1970, pp. 353-360.
 •  „Cuvânt introductiv” la Consfătuirea referitoare la „Tipologia valorificării artistice a folclorului în literatura română” din 15. IX 1970, în Revista de istorie şi teorie literară, tom 20, nr. 1, ian.-mart. 1971, pp. 7-8.
 •  „Personalitatea lui Al. Odobescu”, în Revista de istorie şi teorie literară, tom 20, nr. 1, ian.-mart. 1971, pp. 67-69.
 •  „Strădaniile noastre – 50 de ani de la înfiinţarea P.C.R.”, în Revista de istorie şi teorie literară, tom 20, nr. 2, 1971, pp. 209-211.
 • „Concepţia despre artă şi literatură a lui G. Ibrăileanu”, în Buletinul Com. Naţ. a R.S.R. pentru UNESCO, 13, nr. 2, apr.-iun., 1971, pp. 102-104.
 •  „Cuvânt introductiv” rostit la Sesiunea ştiinţifică dedicată problemelor moştenirii noastre literare, 18. III. 1971, în Revista de istorie şi teorie literară, tom 20, nr. 3, iul.-sept. 1971, pp. 385-387.
 •  „Barzii cu a lor glasuri bărbate”, în Revista de istorie şi teorie literară, tom. 20, nr. 4, oct.-dec. 1971, pp. 553-555.
 • „The constants of a literary theory G. Ibrăileanu’s hundred birthday”, în Rumanian Review, 25, nr. 4, oct.-dec. 1971, pp. 76-79.
 •  „Die Komparatistik als Zweig der Literaturwissenschaft”, în Analele Universităţii Bucureşti. Estetică, 20, Bucureşti, 1971, pp. 25-31; reeditat în Romanian estheticians, Bucureşti, Editura Minerva, 1972, pp. 441-450.
 • „Aspecte specifice româneşti ale curentelor literare internaţionale”, în Revista de istorie şi teorie literară, tom 21, nr. 1, ian.-mart. 1972, pp.  97-106.
 • „Perioade şi curente literare”, în Revista de istorie şi teorie literară, tom 21, nr. 2, apr.-iun. 1972, pp.  187-190.
 • „L’Esthétique et la théorie de la littérature dans la Roumanie contemporaine”, în Revue d’Estéthique, nr. 3, 1972, pp. 269-277.
 • „Les aspectes réalistes – caractères permanents de l’art littéraire”, în Analele Universităţii Bucureşti, Estetică, 21, 1972, pp. 23-26.
 • „G. Ibrăileanu, teoretician al literaturii”, în Analele ştiinţifice ale Universităţii „Al.I. Cuza”, Iaşi, Literatură, 18, 1972, pp. 15-19.
 • „Dezvoltarea literaturii comparate în anii Republicii”, în Analele Universităţii Bucureşti, Limbă şi literatură română, 22, nr. 1, 1973, pp. 9-13.
 • „Spre elaborarea unei teorii a literaturii comparate”, în Analele Universităţii Bucureşti, Literatură universală şi comparată, 22, nr. 2, 1973, pp. 79-85.
 • „Şerban Cioculescu, septuagenar”, în Revista de istorie şi teorie literară, tom 22, nr. 1, ian.-mart. 1973, pp. 89-91.
 • „Le rôle et les fonctions des valeurs dans la littérature comparée”, în Revista de istorie şi teorie literară, tom 22, nr. 3, iul.-sept. 1973, pp. 345-349.
 • „Société précédant l’Académie de la République Socialiste de Roumanie”, în Noesis. Travaux du Comité Roumain d’Histoire  et de Philosophie des Sciences,  nr. 1,  1973, pp. 135-140.
 • „Perspectivele comparatismului românesc”, în Analele Universităţii Bucureşti, Filologie, 23, nr. 1, 1974, pp. 3-7.

ARTICOLE ÎN REVISTE DE CULTURĂ

 • „Despre simbolism – Cercetări literare”, în Universul literar, an. XXXVIII, nr. 37, 24 sept. 1922, pp. 4, 5.
 • „Poezia Elenei Farago”, în Datina, an. III, nr. 1-2, ian.-feb. 1925, pp. 23-28.
 • „Istoria mişcării Sămănătorului – Cu prilejul «ediţiei definitive» a criticelor d-lui Lovinescu”, în Datina, an. III, nr. 7-8, sept.-oct. 1925, pp. 132-136.
 • „Un poet de sensibilitate  feminină – D. Anghel”, în Datina, an. IV, nr. 1-2, ian.-feb. 1926, pp. 15-19.
 • „O ştiinţă a vremii noastre – sociologia”, în Datina, an. IV, nr. 7-8, sept.-oct. 1926, pp. 138-143.
 • „O schiţă a stadiului actual al problemelor filosofice”, în Datina, an. IV, nr. 9-10, nov.-dec. 1926, pp. 188-190.
 • „Specific naţional şi tradiţie – Întâmpinări târzii în discuţia dintre domnii E. Lovinescu, N. Crainic şi M. Ralea”, în Datina, an. V, nr. 5-6, mai-iunie 1927, pp. 115-117.
 • „Frânturi de gând – despre funcţiunea criticii”, în Datina, an. V, nr. 7-8, sept.-oct. 1927, pp. 162-163.
 • „C. Rădulescu-Motru, Personalismul energetic”, în Datina, an. V, nr. 9-10, nov.-dec. 1927, pp. 206-210.
 • „Concepţia pirandellistă despre artă” (fragment din studiul Între artă şi realitate), în Roma, an. VIII, nr. 4, oct.-dec. 1927, pp. 12-14.
 • „Între artă şi realitate… Concepţia artistică a lui André Gide”, în Datina, an. VI, nr. 1-2, ian.-feb. 1928, pp. 16-17.
 • „Între literatură şi etică”, în Datina, an. VI, nr. 3-4, mart.-apr. 1928, pp. 49-50.
 • „Gânduri despre lume şi viaţă la Vasile Pârvan”, în Datina, an. VI, nr. 7-8, sept.-oct. 1928, pp. 103-109.
 • „Între ideologie şi creaţie”, în Viaţa literară, an. III, nr. 94, 17 nov. 1928, p. 3.
 • „O nouă sărbătorire – Henri Bergson”, în Datina, an. VI, nr. 9-10, nov.-dec. 1928, pp. 161-162.
 • „Semnificaţia şi factorii creaţiei lui Vasile Pârvan”, în Viaţa literară, an. III, nr. 96, 1 dec. 1928, p. 3.
 • „Depăşirea etnicului”, în Datina, an. VII, nr. 1-3, ian.-mart. 1929, pp. 1-5.
 • „Comentarii în jurul «Depăşirii etnicului»” în Datina, an. VII, nr. 4-6, apr.-iun. 1929, pp. 79-80.
 • „Chenar critic pentru sonetul Veneţiei”, în Datina, an. VII, nr. 7-9, iul.-sept. 1929, pp. 102-104.
 • „Tradiţionalismul lui Mihail Eminescu”, în Datina, an. VII, nr. 7-9, iulie-sept. 1929, pp. 109-125; retipărit în broşură: Tradiţionalismul lui Mihail Eminescu, Turnu-Severin, Editura Revistei „Datina”, 1929.
 • „Problema mişcării ortodoxiste”, în Datina, an. VII, nr. 10-12, oct.-dec. 1929, pp. 137-150.
 • „Gândirea italiană şi Giordano Bruno”, în Roma, an. IX, nr. 2, apr.-iun. 1929, pp. 42-45.
 • „Tradiţie şi specific naţional”, în Viaţa literară, an. IV, nr. 105, 16-30 martie 1929, pp. 1, 4.
 • „Literatura română în străinătate”, în Datina, an. VIII, nr. 1-3, ian.-mart. 1930, pp. 1-3; nr. 4-6, apr.-iun. 1930, p. 101.
 • „Atitudini ideologice”, în Datina, an. VIII, nr. 4-6, apr.-iun. 1930, pp. 57-59.
 • „Precizări la «Atitudini ideologice»”, în Datina, an. VIII, nr. 7-9, iul.-sept. 1930, p. 172.
 • „Despre literatura documentară”, în Datina, an. VIII, nr. 7-9, iul.-sept. 1930, pp. 109-112; retipărit în Viaţa Românească, an. XXV, nr. 6-9, iun.-sept. 1933, pp. 295-297.
 • „Împotriva orientalismului în cultura noastră actuală”, în Datina, an. VIII, nr. 10-12, oct.-dec. 1930, pp. 173-176.
 • „Literatura evadării din actual”, în Datina, an. IX, nr. 4-5, apr.-iun. 1931, pp. 75-77; retipărit în Provincia literară, an. I, nr. 4-5, ian.- feb. 1933, pp. 11-12.
 • „Criza culturii româneşti – Aspecte şi atitudini”, în Datina, an. IX, nr. 10-12, oct.-dec. 1931, pp. 161-176.
 • „Sentimentul matern în lirica noastră”, în Datina, an. X, nr. 4-6, apr.-iun. 1932, pp. 37-42.
 • „Personalitatea lui B.P. Hasdeu”, în Datina, an. X, nr. 7-12, iul.-dec. 1932, pp. 108-111.
 • „Actualitatea personalismului energetic – Cu prilejul sărbătoririi d-lui C. Rădulescu Motru”, în Datina, an. X, nr. 7-12, iul.-dec. 1932, pp. 122-124.
 • „Ideile estetice ale lui Pietro Mignosi”, în Roma, an. XII, nr. 1, ian.-mart. 1932, pp. 27-30.
 • „Un adevărat eseist (Tudor Vianu)”, în Secolul, an. I, nr. 4, 6 martie 1932, p. 4.
 • „Subiectivismul critic al d-lui E. Lovinescu”, în Secolul, an. I, nr. 12, 1 mai 1932, p. 4.
 • „Asupra isvoarelor naţionalismului eminescian”, în Secolul, an. I, nr. 14, 22 mai 1932, p. 4.
 • „«Fragmentul» – Trucuri literare”, în Secolul, an. I, nr. 19, 26 iunie 1932, p. 3.
 • „I. Petrovici şi misticismul român”, în Secolul, an. I, nr. 24, 31 iulie 1932, p. 3.
 • „Sibiul cultural”, în Adevărul literar şi artistic, an. XII, nr. 639, 5 martie 1933, p. 2.
 • „Generalităţi substanţiale (o privire de ansamblu asupra literaturii române contemporane), în Provincia literară, an. I, nr. 7-8, apr.-mai 1933, pp. 3-5.
 • „Localismul creator”, în Viaţa literară, an. VIII, nr. 148, 1 iul.-30aug. 1933, p. 1; retipărit în Familia, seria III, an. II, nr. 2, mart.-apr. 1935, p. 3 şi urm.; în Blajul, an. II, nr. 4, apr. 1935, pp. 173-175.
 • „Aspecte şi valori în poezia lui I. Pillat”, în Viaţa Românească, an. XXV, nr. 3, martie 1933, pp. 249-261.
 • „Isvorul folkloric al poeziei religioase a lui Ion Pillat”, în Gând Românesc, an. II, nr. 9-10, 1934, pp. 501-508; editat în broşură: Isvorul folkloric al poeziei religioase a lui Ion Pillat, Cluj, Tipografia Cartea Românească, 1934.
 • „Panait Cerna – Caracterizare critică”, în Provincia literară, an. II, nr. 3, mart. 1934, pp. 1-3.
 • „Întru amintirea «Memorandului» – Conferinţă populară”, în Transilvania, an. LXV, nr. 2, mart.-apr. 1934, pp. 98-103.
 • „Şcoalele noastre ţărăneşti”, în Transilvania, an. LXV, nr. 2, mart.-apr. 1934, pp. 107-114.
 • „Motive hegeliene în scrisul eminescian”, în Ramuri, an. XXVI, nr. 1, mai 1934, pp. 37-40 şi în Viaţa Românească, an. XXVI, nr. 3, 15 februarie 1934, pp. 10-19; retipărit în broşură: Motive hegeliene în scrisul eminescian, Sibiu, Tiparul Institutului de Arte Grafice „Dacia Traiană”, 1934.
 • „Contribuţii la culturalizarea maselor din Ardeal”, în Ramuri, an. XXVI, nr. 7, nov 1934, pp. 234-238.
 • „Institutul de cultură româno-german”, în Gând Românesc, nr. 3, 1935, pp. 185-186.
 • „Al. Odobescu şi « Asociaţiunea »”, în Transilvania, an. LXVI, nr. 1, ian.-feb. 1935, pp. 9-11.
 • „Cursul de literatură română la şcoalele ţărăneşti”, în Transilvania, an. LXVI, nr. 2, mart.-apr. 1935, pp. 66-70.
 • „Cartea şi foloasele ei”, în Transilvania, an. LXVI, nr. 2, mart.-apr. 1935, pp. 71-74.
 • „Sistemul de estetică al prof. Tudor Vianu. O sinteză filosofică”, în Familia, seria III, an. II, nr. 5-6, sept.-oct. 1935, pp. 87-93.
 • „Corespondenţa dintre I.L. Caragiale şi Paul Zarifopol”, în Gând Românesc, an. III, nr. 7-8, 1935, pp. 357-360.
 •  „Zăcăminte folclorice în lirica noastră populară”, în Gând Românesc, an. III, nr. 11-12, nov.-dec. 1935, pp. 586-591.
 • „Istorie literară şi creaţie artistică în «Mite»”, în Familia, nr. 9, 1935, pp. 47-51.
 • „Colindul în poezia noastră contemporană”, în Ramuri, an. XXVII, nr. 1, ian. 1936, pp. 3-6.
 • „În marginea Operei lui Mihai Eminescu de G. Călinescu”, în Revista Fundaţiilor Regale, an. III, nr. 1, ianuarie 1936, pp. 192-197.
 • „Probleme ale şcoalei ţărăneşti”, în Transilvania, an. LXVII, nr. 1, ian.-feb. 1936, pp. 17-22.
 • „Folclorul în poezia noastră contemporană”, în Gând românesc, an. IV, nr. 2, feb. 1936, pp. 96-102.
 • „Înfăptuirile actuale ale «Asociaţiunii»”, în Transilvania, an. LXVII, nr. 2, mart.-apr. 1936, pp. 106-114.
 • „Păstoritul în lirica noastră contemporană”, în Revista Fundaţiilor Regale, an. III, nr. 5, mai 1936, pp. 408-415.
 • „«Fenomenul românesc» sub noi priviri critice”, în Revista Fundaţiilor Regale, an. III, nr. 11, nov. 1936, pp. 328-241.
 • „Din activitatea altor societăţi culturale”, în Transilvania, an. LXVII, nr. 6, nov.-dec. 1936, pp. 577-562.
 • „Poeţii şi criza poeziei”, în Revista Fundaţiilor Regale, an. IV, nr. 3, mart. 1937, pp. 661-666.
 • „Asupra manualelor şcoalei ţărăneşti”, în Transilvania, an. LXVIII, nr. 2, mart.-apr. 1937, pp. 104-107.
 • „Sociologie şi folclor”, în Sociologie românească, an. II, nr. 5-6, mai-iunie 1937, pp. 234-237.
 • „Clasificarea artei populare”, în Gând Românesc, an. V, nr. 8-9, sept.-oct. 1937, pp. 408-416.
 • „Orientările ideologice ale «Asociaţiunii»”, în Pagini literare, an. IV, nr. 10-11, 1937, pp. 446-449.
 • „Arta populară şi valoarea estetică”, în Revista Fundaţiilor Regale, an. IV, nr. 12, 1 dec. 1937, pp. 662-670.
 • „Zăcăminte folclorice în poezia noastră contemporană”, în Pământ şi vrajă ardeleană, an. I, nr. 2, dec. 1937, pp. 1-2.
 • „Conceptul de artă populară”, în Ramuri, an. XXX, nr. 1, ian. 1938, pp. 12-17.
 • „Noi probleme ale şcoalei ţărăneşti”, în Transilvania, an. LXIX, nr. 1, ian.-feb. 1938, pp. 26-33.
 • „Probleme de educaţie a maselor”, în Ramuri, an. XXX, nr. 2-3, feb.-mart. 1938, pp. 75-78.
 • „Consideraţiuni asupra formei în arta populară”, în Revista Fundaţiilor Regale, an. V, nr. 10, 1 oct. 1938, pp. 119-129.
 • „Artă primitivă şi artă populară”, în Universul literar, nr. 1, 7 ianuarie 1939, pp. 1, 2.
 • „Cuvânt înainte la Şezătoarea scriitorilor tineri, din Sibiu, rostit de Al. Dima”, în Universul literar, nr. 4, 28 ianuarie 1939, p. 2.
 • „Poeţii «rasei» noastre!”, în Athenaeum, an. V, vol. 1, ian.-mart. 1939, pp. 19-23.
 • „Arta populară ca factor educativ”, în Transilvania, an. LXX, nr. 2, mart.-apr. 1939, pp. 74-77.
 • „Caragiale: Nuvele, povestiri, note critice şi Momente, schiţe, amintiri”, în Südostdeutsche Forschung, München, Heft 3/4, Aprilie, 1939, p. 876 şi urm..
 • „Structura spiritului arhitectonic german contemporan”, în Universul literar, nr. 18, 6 mai 1939, p. 6.
 • „Cunoaşterea satului prin Căminul cultural – Rânduri pentru un «Muzeu al satului»”, în Transilvania, an. LXX, nr. 3, mai.-iun. 1939, pp. 146-149.
 • „Scrisoare inactuală din München. Impresii arhitectonice”, Universul literar, an. XLVIII, nr. 23, 10 iunie 1939, p. 4.
 • „Desbateri în jurul principiilor de estetică ale d-lui G. Călinescu”, în Gând Românesc, an. VII, nr. 10-12, 1939, pp. 442-448.
 • „O nouă ipoteză în explicarea artei populare”, în Convorbiri literare, an. LXXII, nr. 10-12, oct.-dec. 1939, pp. 1751-1758.
 • „Actualitatea lui Maiorescu?”, în Universul literar, nr. 21, 18 mai 1940, pp. 1, 8.
 • „Sistemul estetic al d-lui Lucian Blaga”, în Revista Fundaţiilor Regale, an. VII, nr. 7, 1 iulie 1940, pp. 199-206.
 • „Realism cultural, altădată şi acum – Noul loc al limbii germane în învăţământul românesc”, în Universul literar, nr. 34, 17 august 1940, p. 3.
 • „Afinităţi elective. Titu Maiorescu şi Goethe”, în Revista Fundaţiilor Regale, an. VII, nr. 9, 1 septembrie 1940, pp. 589-613; publicat în broşură: Afinităţi elective. Titu Maiorescu şi Goethe, Bucureşti, Tipografia Fundaţiilor Regale, 1940.
 • „Spiritul monografic şi oraşele noastre”, în Universul literar, nr. 43, 19 octombrie 1940, p. 3.
 • „Estetica teologică a d-lui Nichifor Crainic”, în Revista Fundaţiilor Regale, an. VII, nr. 11, 1940, pp. 427-434.
 • „Estetica dinamică a d-lui Liviu Rusu”, în Revista Fundaţiilor Regale, an. VIII, nr. 2, 1 feb. 1941, pp. 408-415.
 • „Relativismul estetic al d-lui E. Lovinescu”, în Luceafărul, Serie nouă, an. I, nr. 6, 1941, pp.  218-220.
 • „Ideile estetice ale lui Vasile Pârvan”, în Revista Fundaţiilor Regale, an. VIII, nr. 3, 1 martie 1941, pp. 628-633.
 • „Experienţa spirituală a lui Ion Pillat”, în Universul literar, nr. 14, 29 martie 1941, p. 1.
 • „Paul Zarifopol şi estetica”, în Revista Fundaţiilor Regale, an. VIII, nr. 10, oct. 1941, pp. 170-179.
 • „Reflecţiile estetice ale lui G. Ibrăileanu”, în Revista Fundaţiilor Regale, an. VIII, nr. 11, 1 nov. 1941, pp. 393-397.
 • „Definiţia artei populare”, în Revista Fundaţiilor Regale, an. IX, nr. 2, 1 februarie 1942, pp. 370-374; reeditat în volum: Definiţia artei populare, Bucureşti, Monitorul Oficial şi Imprimeriile Statului, Imprimeria Naţională, 1942.
 • „Folclorul românesc în perspectiva evoluţiei noastre culturale”, în Ramuri, an. XXXVIII, nr. 4, apr. 1942, pp. 97-100.
 • „Frumuseţea omului în creaţiunile imaginaţiei populare”, în Universul literar, nr. 22, 30 mai 1942, pp. 1, 3.
 • „Asupra caracterului folcloric al lui «Dănilă Prepeleac»”, în Revista Fundaţiilor Regale, an. IX, nr. 7, 1 iul. 1942, pp. 142-153.
 • „Asupra domeniului şi constituirii ştiinţifice a esteticii”, în Luceafărul, Serie nouă, an. II, nr. 10, oct. 1942, pp. 370-375; retipărit în broşură, Asupra domeniului şi constituirii ştiinţifice a esteticii, Sibiu, Editura Dacia Traiană, 1942.
 • „Cu privire la natura valorilor estetice”, în  Luceafărul, Serie nouă, an. II, nr. 12, dec. 1942, pp. 460-462.
 • „Cele două moduri ale esteticului: frumosul natural şi estetic”, în Revista Fundaţiilor Regale, an. X, nr. 8, aug. 1943, pp. 369-377.
 • „Caracterizarea esenţială a sculpturalului şi picturalului”, în Luceafărul, Serie nouă, an. III, nr. 9, nov. 1943, pp. 318-320.
 • „Caracterizarea esenţială a arhitecturii”, în Revista Fundaţiilor Regale, an. X, nr. 12, dec. 1943, pp. 576-583.
 • „Încercare de întemeiere ontologică a esteticii”, în Ethos, an. I, nr. 4, 1944, pp. 380-386.
 • „Fundamentul estetic al criticii literare a lui G. Ibrăileanu”, în Ethos, an. III, nr. 1-2, ian.-iun. 1946, pp. 77-98.
 • „Obiectul poeticei”, în Ethos, an. IV, nr. 1-2, ian.-iul. 1947, pp. 106-117.
 • „Tectonica operei poetice”, în Ramuri, an. XXXII, nr. 1, ian 1947, pp. 38-50.
 • „Aspecte ale civilizaţiei ca obiecte poetice”, în Ramuri, an. XXXII, nr. 3, martie 1947, pp. 224-228.
 • „Asupra muzicalităţii poeziei”, în Ramuri, an. XXXII, nr. 3, martie 1947, pp. 263-268.
 • „Realizări sovietice în estetică”, în Iaşul literar, an. III, nr. 3-4, mai 1951, pp. 149-159.
 • „Ideile despre artă ale lui Caragiale şi actualitatea lor”, în Iaşul literar, an. IV, nr. 1, martie 1952, pp. 106-124.
 • „Problema tipicului la G. Ibrăileanu”, în Iaşul literar, an. VI, nr. 1,  aug. 1954, pp. 102-108.
 • „Câteva probleme de teorie literară cu prilejul unui comentar”, în Iaşul literar, an. VI, nr. 3, dec. 1954, pp. 295-297.
 • „Observaţii cu privire la noţiunile de teoria artei şi literaturii”, în Contemporanul, nr. din 15 iulie 1955, p. 4.
 • „Concepţia despre artă şi literatură a lui G. Ibrăileanu”, în Iaşul literar, an. VII, nr. 4,  apr. 1955, pp. 96-119.
 • „Câteva procedee fundamentale ale limbii artistice”, în Limba română, nr. 2, martie-aprilie 1955, pp. 39-46.
 • „Cu privire la esenţa tragicului”, în Tribuna, an. I, nr. 16, 26 mai 1957, p. 9.
 • „Arta lui Agârbiceanu”, în Tribuna, an. I, nr. 32, 14 sept 1957, pp. 6-7.
 • „Duiliu Zamfirescu şi clasicii ruşi”, în Gazeta literară, an. V, nr. 44, 30 oct. 1958, pp. 1, 6.
 • „Tudor Vianu la 60 de ani”, în Iaşul literar, an. IX, nr. 1,  ian. 1958, pp. 54-56.
 • „Iscusitul hidalgo Don Quijote de la Mancha”, în Iaşul literar, an. IX, nr. 1,  ian. 1958, pp. 91-93.
 • „«Poetica» lui Aristotel văzută astăzi”, în Luceafărul, an. I, nr. 1, 15 iul 1958, pp. 13, 15.
 • „Gherea în cadrul criticii ştiinţifice europene”, în Tribuna, an. II, nr. 24, 14 iun. 1958, p. 7.
 • „Opiniile estetice ale lui Duiliu Zamfirescu”, în Viaţa Românească, an. XI, nr. 11, nov. 1958, pp. 100-107.
 • „Arta şi literatura în lumina progresului”, în Gazeta literară, an. VI, nr. 6, 5 feb. 1959, p. 1, 6.
 • „Termeni de teoria literaturii în «Dicţionarul limbii române moderne»”, în Gazeta literară, an. VI, nr. 12, 19 martie 1959, p. 2.
 • „Cu privire la periodizarea literaturii române. Câteva probleme preliminare”, în Gazeta literară, an. VI, nr. 25, 18 iun. 1959, pp. 3, 6.
 • „Asupra studiului actual al poeziei noastre”, în Gazeta literară, an. VI, nr. 42, 15 oct. 1959, pp. 1, 6.
 • „Propuneri pentru o periodizare ştiinţifică a istoriei literaturii române”, în Viaţa Românească, an. XIII, nr. 8, aug. 1960, pp. 133-145.
 • „Literatura română peste hotare”, în Iaşul literar, an. XI, nr. 9,  sept. 1960, pp. 30-35.
 • „Vastitatea şi adâncimea operei lui Sadoveanu”, în Gazeta literară, an. VII, nr. 44, 27 oct. 1960, p. 6.
 • „Poetul în epoca noastră – 75 de ani de la naşterea lui G. Topârceanu”, în Iaşul literar, an. XII, nr. 7,  iul. 1961, pp. 39-44.
 • „Personalitatea marelui indian. Anul Tagore”, în Gazeta literară, an. VIII, nr. 32, 3 aug. 1961, p. 8; nr. 33, 10 aug. 1961, p. 8.
 • „Ştiinţa literaturii în compendiul de «Literatură română contemporană»”, în Gazeta literară, an. VIII, nr. 34, 17 aug. 1961, p. 2.
 • „O operă sau o literatură”, în Gazeta literară, an. VIII, nr. 44, 26 oct. 1961, p. 3.
 • „Caracterul activ al criticii actuale”, în Gazeta literară, an. VIII, nr. 48, 23 nov. 1961, pp. 1, 3.
 • „George Lesnea”, în Contemporanul, nr. 13, 30 martie, 1962, p. 1.
 • „B.P. Hasdeu, critic şi teoretician literar”, în Gazeta literară, an. IX, nr. 16, 19 apr. 1962, p. 6.
 • „Caragiale şi critica”, în Contemporanul, nr. 19, 11 mai, 1962, p. 3.
 • „Universalitatea lui Caragiale”, în Gazeta literară, an. IX, nr. 22, 31 mai 1962, pp. 1, 6.
 • „Conceptul de literatură universală”, în Secolul 20, an. II, nr. 5-6, mai-iunie 1962, pp. 95-103.
 • „Caracterul popular al artei în concepţia lui Caragiale”, în  Iaşul literar, an. XIII, nr. 6,  iun. 1962, pp. 13-16.
 • „Argumente lingvistice pentru Bălcescu? – Din nou despre partinitatea «Cântării României»”, în Gazeta literară, an. IX, nr. 29, 1 iul. 1962, p. 6.
 • „Probleme de istorie literară în litigiu – Câteva semnalări”, în Gazeta literară, an. X, nr. 18, 2 mai 1963, p. 6.
 • „Probleme de bază ale literaturii noastre vechi”, în Luceafărul, an. VI, nr. 3, 1 feb. 1963, p. 5.
 • „Contribuţii la o caracterizare a lui B. P. Hasdeu (studiul lui G. Munteanu)”, în Luceafărul, an. VI, nr. 11, 25 mai 1963, p. 9.
 • „Tradiţii umaniste în cultura Germaniei democrate”, în Secolul 20, an. III, nr. 1, ian. 1963, , pp. 130-133.
 • „Gerhart Hauptmann, un mare umanist”, în Secolul 20, an. III, nr. 2, feb. 1963, pp. 134-137.
 • „O artă simplă a subtilităţii, despre poezia Otiliei Cazimir”, în Iaşul literar, an. XV, nr, 2, feb. 1964, pp. 29-31.
 • „Cultură şi poezie – Comemorarea lui Eminescu”, în Tribuna, an. VIII, nr. 13, 26 martie 1964, pp. 1, 7.
 • „Eminescu în exegeza lui Tudor Vianu”, în Luceafărul, an. VII, nr. 8, 11 apr. 1964, p. 4.
 • „Motivul cosmic în opera eminesciană”, în Viaţa Românească, an. XVII, nr. 4-5, apr.-mai 1964, pp. 53-67.
 • „Eminescu în evoluţia liricii noastre”, în Iaşul literar, an. XV, nr, 5, mai 1964, pp. 7-9.
 • „Tudor Vianu”, în Iaşul literar, an. XV, nr, 6, iun. 1964, pp. 50-52.
 • „Poveştile lui Creangă”, în Luceafărul, an. VII, nr. 26, 19 dec. 1964, p. 4.
 • „Specificul artei lui Creangă”, în Iaşul literar, an. XVI, nr, 2, feb. 1965, pp. 65-67.
 • „Aspecte ale valorificării moştenirii literare – despre Tudor Arghezi”, în Ramuri, an. II, nr. 5, 15 mai 1965, p. 10.
 • „La a 85-a aniversare a lui Tudor Arghezi”, în Iaşul literar, an. XVI, nr, 5, iun. 1965, pp. 15-17.
 • „Spiritul folcloric al operei lui Vasile Alecsandri”, în Gazeta literară, an. XII, nr. 37, 9 sept. 1965, p. 11.
 • „Social, naţional, universal în literatura română”, în Iaşul literar, an. XVI, nr.12, dec. 1965, pp. 3-8.
 • „Militantismul unionist în literatură”, în Luceafărul, an. IX, nr.4, 22 ian. 1966, p. 7.
 • „Orizontul mondial al literaturii noastre”, în Cronica, an. I, nr. 8, 2 apr. 1966, pp. 1, 11.
 • „Înflorirea istoriografiei noastre literare”, în Cronica, an. I, nr. 13, 7 mai 1966, p. 8.
 • „Din nou despre specificul naţional”, în Gazeta literară, an. XIII, nr. 19, 12 mai 1966, p. 7.
 • „Probleme ale specificului naţional. Marginalii la articolele publicate în «Gazeta literară»”, în Gazeta literară, an. XIII, nr. 24,  16 iun. 1966, p. 7.
 • „«Sara pe deal». Analize eminesciene”, în Iaşul literar, an. XVII, nr.6, iun. 1966, pp. 36-39.
 • „Coşbuc în perspectiva universalităţii”, în Cronica, an. I, nr. 24, 23 iul. 1966, pp. 1, 8.
 • „Un moment hotărâtor al culturii naţionale. 27 decembrie 1816”, în Cronica, an. I, nr. 46, 24 dec. 1966, p. 1.
 • „Specificul naţional în literatura română”, în Tribuna, an. X, nr. 5, 3 feb. 1966, pp. 1, 6; nr. 6, 10 feb., pp. 1, 6.
 • „Atmosfera spirituală a revistei –  Viaţa Românească”, în Tribuna, an. X, nr. 13, 31 mart. 1966, p. 3.
 • „Un spirit universal – G. Călinescu”, în Gazeta literară, an. XIV, nr. 12, 23 mart. 1967, pp. 1, 7.
 • „Articol, eseu, studiu – Conţinutul conceptelor în discuţie”, în Gazeta literară, an. XIV, nr. 14,  6 apr. 1967, p. 3.
 • „Obiectivitate şi personalitate”, în Gazeta literară, an. XIV, nr. 16,  20 apr. 1967, pp. 3, 7.
 • „Pompiliu Constantinescu şi coordonatele permanente ale criticii”, în Gazeta literară, an. XIV, nr. 19, 11mai 1967, p. 7.
 • „Obiectivitatea criticii – funcţia activă a criticii literare”, în Gazeta literară, an. XIV, nr. 23,  8 iun. 1967, p. 7.
 • „La o jumătate de veac  – de la moartea lui Titu Maiorescu”, în Gazeta literară, an. XIV, nr. 25,  22 iun. 1967, pp. 1, 3.
 • „Poet al naţiunii – Tudor Arghezi”, în Gazeta literară, an. XIV, nr. 29,  20 iul. 1967, p. 3.
 • „Discuţii comparatiste”, în Gazeta literară, an. XIV, nr. 31, 3 aug. 1967, pp. 1, 7.
 • „Kogălniceanu şi spiritul istoric”, în Gazeta literară, an. XIV, nr. 37,  14 sept. 1967, p. 1.
 • „Problemele literaturii comparate în discuţia Congresului Internaţional de la Belgrad (30 aug. – 5 sept. 1967)”, în Gazeta literară, an. XIV, nr. 39,  28 sept. 1967, p. 7.
 • „Spre o istorie a literaturii europene (Congresul de literatură comparată desfăşurat la Belgrad)”, în Gazeta literară, an. XIV, nr. 43,  26 oct. 1967, p. 7.
 • „Negruzzi în perspectiva timpului”, în Ateneu, an. V, nr. 10, oct. 1968, p. 13.
 • „Despre literatură şi studiul literaturii”, în Gazeta literară, an. XV, nr. 1,  4 ian. 1968, pp. 1, 2.
 • „Funcţiile literaturii”, în Gazeta literară, an. XV, nr. 2,  11 ian. 1968, p. 3.
 • „Despre teoria, critica şi istoria literară şi raporturile dintre ele”, în Gazeta literară, an. XV, nr. 4,  25 ian. 1968, p. 3.
 • „Primii ani – Tudor Vianu”, în Viaţa Românească, an. XXI, nr. 1, ian. 1968, pp. 58-60.
 • „Obiectivele literaturii comparate”, în Gazeta literară, an. XV, nr. 6,  8 feb. 1968, p. 7.
 • „Abordarea extrinsecă a literaturii”, în Gazeta literară, an. XV, nr. 8,  22 feb. 1968, p. 3.
 • „Cercetarea «intrinsecă» a literaturii”, în Gazeta literară, an. XV, nr. 10, 7 mart. 1968, p. 2.
 • „Opera ca «structură» în concepţia criticii noastre”, în Gazeta literară, an. XV, nr. 13,  28 mart. 1968, p. 7.
 • „Reapariţia «Menţiunilor critice»”, în Gazeta literară, an. XV, nr. 16,  18 apr. 1968, p. 3.
 • „Wladyslaw Reymont sau consacrarea romanului rustic”, în Gazeta literară, an. XV, nr. 19,  9 mai 1968, pp. 3, 7.
 • „Alecu Russo după 150 de ani”, în Tribuna, an. XIII, nr. 13, 27 mart. 1969, p. 1.
 • „«Poemele luminii»” în Tribuna, an. XIII, nr. 25, 19 iun. 1969, p. 3.
 • „Rebreanu şi categoria epică”, în Tribuna, an. XIII, nr. 37, 11 sept. 1969, p. 3.
 • „În mişcarea literară a timpului – Ion Chinezu”, în Tribuna, an. XIII, nr. 39, 23 sept. 1969, pp. 1, 3.
 • „Călinescu şi erudiţia”, în Convorbiri literare, serie nouă, an. I, nr. 1, mai 1970, pp. 45-46.
 • „Universalitatea virtuală şi reală a literaturii noastre – modelul eminescian”, în Convorbiri literare, serie nouă, an. I, nr. 7, nov. 1970, pp. 7-11.
 • „Cum scria Eminescu – 120 de ani de la naştere”, în Tribuna, an. XIV, nr. 4, 22 ian. 1970, pp. 4-5.
 • „Preţuire mondială pentru Ibrăileanu”, în Tomis, an. VI, nr. 5, mai 1971, p. 7.
 • „Ce credeţi despre moda literară?”, în Tribuna, an. XV, nr. 14, 8 apr. 1971, pp. 4-5.
 • „Constantele teoriei literare a lui G. Ibrăileanu”, în Viaţa Românească, an. XXIV, nr. 5, mai 1971, pp. 54-58.
 • „Un pasionat al ideilor – Eugeniu Speranţia”, în Cronica, an. VII, nr. 9, 3 martie 1972, p. 5.
 • „Momentul actual în critica şi istoria literară”, în Cronica, an. VII, nr. 13, 31 martie 1972, pp. 5, 13.
 • „Periodicitatea revistelor”, în Cronica, an. VII, nr. 19, 12 mai 1972, p. 9.
 • „Prestigiul esteticii româneşti. Al VII-lea Congres internaţional de estetică”, în Cronica, an. VII, nr. 34, 25 aug. 1972, p. 3.
 • „Elemente realiste, componente ale artei literare”, în Cronica, an. VII, nr. 45, 10 nov. 1972, p. 8.
 • „Cercetarea literară în anii Republicii”, în Cronica, an. VII, nr. 52, 29 dec. 1972, p. 4.
 • „Intervenţii pe marginea comunicărilor despre limbajul criticii literare”, în Limbă şi literatură, nr. 3, 1972, pp. 365-367.
 • „Societăţi de caracter academic în Principatele Române în prima jumătate a secolului al XIX-lea”, în Limbă şi literatură, nr. 3, 1972, pp. 373-378.
 • „Preocupări rodnice – în domeniul criticii şi istoriei literare”, în România literară, an. V, nr. 21, 18 mai 1972, pp. 5-6.
 • „Tudor Vianu, ctitor al comparatismului nostru contemporan”, în Secolul 20, nr. 5, mai 1972, pp. 33-36.
 • „Cu privire la începuturile esteticii naţionale”, în Steaua, an. XXIII, nr. 20, oct. 1972, pp. 2-3.
 • „Asupra specificului românesc al conceptului de umanism socialist”, în Transilvania, an. I, nr. 8, dec. 1972, pp. 31-32.
 • „Despre realismul psihologic”, în Cronica, an. VIII, nr. 3, 19 ian. 1973, p. 8.
 • „Perspectivele literaturii comparate”, în Astra, an. VIII, nr. 3, martie 1973, p. 6.
 • „Participare românească la Congresul internaţional de literatură comparată”, în Cronica, an. VIII, nr. 12, 23 mart. 1973, p. 5.
 • „«Operele» lui Tudor Vianu”, în Cronica, an. VIII, nr. 19, 11 mai 1973, p. 5.
 • „N. Bălcescu, expresie tipică a spiritului paşoptist”, în Cronica, an. VIII, nr. 27, 6 iul. 1973, p. 9.
 • „Între didactic şi ştiinţific – în critica literară”, în Cronica, an. VIII, nr. 40, 5 oct. 1973, p. 9.
 • „Dimitrie Cantemir, spirit naţional şi universal”, în Cronica, an. VIII, nr. 42, 19 oct. 1973, p. 1.
 • „Noi orientări în istoriografia literară”, în Contemporanul, nr. 44, 26 oct. 1973, p. 3.
 • „Oameni de cultură români sărbătoriţi la UNESCO”, în Cronica, an. VIII, nr. 49, 7 dec. 1973, p. 8.
 • „Multiplele talente ale prinţului. Dimitrie Cantemir”, în Săptămîna, nr. 120, 23 mart. 1973, p. 3.
 • „Aspecte ale universalităţii noastre”, în Transilvania, an. II, nr. 12, dec. 1973, pp. 9-10.
 • „Drumul spre universalitate al literaturii şi artei româneşti”, în Steaua, an. XXV, nr. 1, ian 1974, pp. 2-6.
 • „Le comparatisme dans le cadre de la science littéraire et de l’étude du spécifique national”, în Synthesis, an. I, 1974, pp. 27-30.
 • „Amintirea lui Macedonski”, în Cronica, an. IX, nr. 12, 22 mart. 1974, p. 8.
 • „Reputaţia lui Tudor Vianu”, în Săptămîna, nr. 181, 24 mai 1974, p. 1.
 • „Tudor Vianu în perspectivă universală”, în Cronica, an. IX, nr. 22, 31 mai 1974, pp. 1, 6.
 • „G. Călinescu, estetician”, în Cronica, an. IX, nr. 26, 28 iun. 1974, pp. 1, 4.
 • „Amintirea lui Dosoftei. Aniversări UNESCO”, în Synthesis, an. I, nr. 7, iul. 1974, pp. 20-21.
 • „Amintirea lui Ronsard”, în Cronica, an. IX, nr. 47, 22 nov. 1974, p. 10.
 • „Dimensiunea morală a criticii – în opera lui Octav Şuluţiu”, în Săptămîna, nr. 209, 6 dec. 1974, p. 3.
 • „Evocarea lui Octav Şuluţiu”, în Synthesis, an. I, nr. 12, dec. 1974, p. 58.
 • „Câteva aspecte ale monografiei literare”, în Tribuna, an. XVIII, nr. 51, 19 dec. 1974, p. 5.
 • „Comparatismul în cadrul ştiinţei literare şi al studiului specificului naţional”, în Ramuri, an. XII, nr. 1, 15 ian. 1975, pp. 5, 14.
 • „Poet al lumii – Eminescu”, în Tribuna României, an. IV, nr. 53, 15 ian. 1975, p. 7.
 • „Magister perpetuus – Eminescu”, în Tribuna, an. XIX, nr. 4, 16 ian. 1975, p. 3.
 • „Tudor Vianu, exeget al operei eminesciene”, în Săptămîna, nr. 218, 7 feb. 1975, p. 1; nr. 222, 7 mart. 1975, p. 3.
 • „Spirit critic şi spirit criticastru”, în Cronica, an. X, nr. 8, 21 feb. 1975, p. 1.
 • „Călinescu şi Tratatul Academiei”, în Ramuri, an. XII, nr. 5, 15 mai 1975, p. 10.
 • „Gustul estetic, o componentă a criticii literare”, în Cronica, an. X, nr. 23, 24 oct. 1975, pp. 1, 4.
 • „Tradiţiile creatoare ale criticii noastre”, în Manuscriptum, an. VI, nr. 4, 1975, pp. 50-55.
 • „Aspecte noi în domeniul literaturii comparate”, în Ramuri, an. XIII, nr. 1, 15 ian. 1976, p. 5.
 • „Documentarea în istoriografia literară”, în Steaua, an. XXVII, nr. 1, ian. 1976, p. 2-3.
 • „O nouă dezbatere asupra obiectivităţii. Controversa Eugen Lovinescu – G. Călinescu”, în Cronica, an. XI, nr. 7, 13 feb. 1976, p. 4.
 • „Ibrăileanu, după patru decenii”, în Luceafărul, an. XIX, nr. 10, 6 mart. 1976, p. 1.
 • „Amintirea lui Perpessicius – 5 ani de la moarte”, în Săptămîna, nr. 277, 26 mart. 1976, p. 1.
 • „Conştiinţa artistică”, în România literară, an. IX, nr. 17, 22 apr. 1976, p. 5.
 • „Valorificarea marilor lucrări de sinteză”, în Luceafărul, an. XIX, nr. 18, 1 mai 1976, pp. 1, 6.
 • „O aniversare de ţinută – Constantin Ciopraga la 60 de ani”, în Cronica, an. XI, nr. 20, 14 mai 1976, p. 5.
 • „Tendinţele permanente ale criticii noastre”, în Cronica, an. XI, nr. 6, iun 1976, pp. 4-6.

VOLUME EDITATE SAU EDIŢII ÎNGRIJITE DE AUTOR

 • Al. Odobescu, Nuvele . Scene istorice din cronicile româneşti. Mihnea Vodă cel Rău. Doamna Chiajna,   ediţie îngrijită, studii introductive şi note de Alexandru Dima, Bucureşti, Editura Tipografiile Române Unite, 1936.
 • Antologie de basme româneşti (în limba germană), studiu introductiv şi note folclorice de Al. Dima, Lipsca, Harassowits, 1942.
 • Alexandru Odobescu, Opere, vol. II, Scrieri din anii 1861-1870, ediţie critică îngrijită, introducere şi note de Al. Dima, Bucureşti, Editura Academiei R. S. R., 1967.
 • Studii de literatură comparată, sub direcţia lui Al. Dima şi M. Novicov, Bucureşti, Editura Academiei Române, Institutul de istorie şi teorie literară „G. Călinescu”, 1968.
 • Istoria literaturii române, vol. II – De la Şcoala ardeleană la Junimea, comitet de redacţie condus de Al. Dima şi introducere generală de Al. Dima, Bucureşti, Editura Academiei R.S.R., 1968.
 • Metodologia istoriei şi criticii literare, Studii, redactori responsabili Al. Dima şi Mihai Novicov, Bucureşti, Editura Academiei R.S.R., Institutul de istorie şi teorie literară „G. Călinescu”, 1969.
 • Antologie de literatură universală, vol. I-II, ediţie îngrijită de Alexandru Dima, Alexandru Cizek, Valentina Fettinger, cu o introducere de Al. Dima, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, 1970, 1972.
 • Probleme de literatura comparata si sociologie literară, cu un comitet de redacţie din care face parte şi Al. Dima, Bucureşti, Editura Academiei R.S.R., Institutul de istorie şi teorie literară „G. Călinescu”, 1970.
 • Romantismul românesc şi romantismul european, sub îngrijirea unui colectiv format din Al. Dima şi alţii, Bucureşti, Societatea de Ştiinţe Filologice din R.S.R, 1970.
 • M. Bucur, B. Capesius, G. David, Al. Dima, K. Engel ş.a., Istoria şi teoria comparatismului în România, sub îngrijirea ştiinţifică a lui Al. Dima şi Ovidiu Papadima, Bucureşti, Editura Academiei R.S.R., Academia de ştiinţe sociale şi politice, Institutul de istorie şi teorie literară „G. Călinescu”, 1972.
 • Alexandru Odobescu, Opere, vol. VIII, Corespondenţa 1847-1879, ediţie critică publicată sub îngrijirea prof. univ. Al. Dima, cu o introducere de Al. Dima şi text stabilit, note şi indice de N. Lovinescu, F. Mihai, R. Bichiş, Bucureşti, Editura Academiei R. S. R., 1979.
 • Istoria ştiinţelor în România, volumul cuprinde: Ştiinţa literaturii, coordonator, Al. Dima; Istoriografia de artă, coordonator, Mircea Popescu, Bucureşti, Editura Academiei R.S.R., 1979.
 • Mircea Anghelescu, Dorina Grăsoiu, Emil Manu ş.a., Dicţionar cronologic. Literatura română, coordonatori: I.C. Chiţimia şi Al. Dima, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1979.

TRADUCERI

 • Epopeea lui Ghilgameş, în româneşte de Virginia Şerbănescu şi Al. Dima, notă asupra ediţiei şi Cuvânt înainte de Al. Dima, Bucureşti, Editura pentru Literatură Universală, 1966; reeditare: Epopeea lui Ghilgameş, traducere de Virginia Şerbănescu şi Al. Dima, Bucureşti, Editura Mondero, 1996.
 • Paul van Tieghem, Literatura comparată, traducere şi prefaţă de Al. Dima, Bucureşti, Editura pentru Literatură Universală, 1966.

LITERATURĂ SECUNDARĂ

CĂRŢI DE AUTOR

 • Lenuţa Drăgan, Al. Dima. Bibliografie. La a 70-a aniversare, Iaşi, B.C.U., 1976.

CAPITOLE ÎN CĂRŢI DE AUTOR

 • Marin Bucur, Istoriografia literară românească, Bucureşti, 1973, Editura Minerva, p. pp.352, 353, 563-567.
 • George Călinescu, Istoria literaturii române de la origini până în prezent, Bucureşti, Editura Fundaţiei pentru Literatură şi Artă, 1941, p. 831.
 • Ov. S. Crohmălniceanu, Literatura română între cele două războaie mondiale, vol. III, Dramaturgia şi critica, Bucureşti, Minerva, 1975, pp. 226, 263-267, 423, 426, 430, 438, 442,446-449, 457.
 • Tr. Herseni, Sociologia literaturii – câteva puncte de reper, Bucureşti, Editura Univers, 1973, p. 16.
 • Gr. Smeu, Al., Dicţionar de estetică generală, Bucureşti, Editura Politică, 1972, p. 96.

STUDII ÎN VOLUME COLECTIVE

 • In memoriam. Alexandru Dima, vol. colectiv, coordonator I.D. Lăudat, Iaşi, Universitatea „Al. I. Cuza”, 1979, publică Liviu Rusu, Nicolae Balotă, I.D. Lăudat, I.C. Chiţimia, Emil Manu, Radu Economu ş.a.

ARTICOLE ÎN PUBLICAŢII ŞTIINŢIFICE

 • I.C. Chiţimia, „Elementul folcloristic în sistemul ştiinţific şi de gândire al lui Al. Dima”, în Revista de istorie şi teorie literară, an. XV, nr. 1, 1966, pp. 122-125.
 • Dimitrie Gusti, „Dezbateri”, în Analele Academiei Române, Tom. LXI, 1940/41, pp. 223-224.
 • Al. Husar, „Opinii despre poezie”, în Analele Academiei Române, Tom. LXI, 1940/41, pp. 225-234.
 • Dan Mănucă, „Profesor şi îndrumător”, în Anuarul de lingvistică şi istorie literară, Iaşi, 16, 1965, pp. 25-27.
 • M. Novicov, „Permanenţe stimulatorii – Al. Dima la 60 de ani”, în Revista de istorie şi teorie literară, an. XV, nr. 1, 1966, pp. 117-122.
 • N.I. Popa, „Omul de ştiinţă şi profesorul”, în Anuarul de lingvistică şi istorie literară, Iaşi, 16, 1965, pp. 5-15.
 • Liviu Rusu, „Precizări cu privire la articolul d-lui Al. Dima «Concepţia estetică a d-lui Liviu Rusu», în Revista de Filosofie, an. XXVI, nr. 3-4, iul.-dec. 1941, pp. 359-369.
 • Al. Teodorescu, „Preocupări folcloristice în activitatea critică a lui Al. Dima”, în Anuarul de lingvistică şi istorie literară, Iaşi, 16, 1965, pp. 17-23.

ARTICOLE ÎN REVISTE DE CULTURĂ

 • Nicolae Balotă, „Actualitatea viziunii comparatiste”, în Luceafărul, an. XVI, nr. 35, 1 sept. 1973, p. 7.
 • Simion Bărbulescu, „Arta şi literatura în concepţia lui Al. Dima”, în Iaşul literar, an. XVI, nr. 10, oct. 1965, pp. 36-54.
 • George Călinescu, „Alexandru Dima: Aspecte şi atitudini ideologice”, în Adevărul literar şi artistic, an. XII, nr. 662, 13 august 1933, p. 7- 8.
 • George Călinescu, „Alexandru Dima: Zăcăminte folclorice în poezia noastră contemporană”, în Adevărul literar şi artistic, an. XV, nr. 831, 8 noiembrie 1936, pp. 9-10.
 • Constantin Ciopraga, „O valoroasă monografie despre Alecu Russo”, în Iaşul literar, an. IX, nr. 10, oct. 1957, pp. 86-89.
 • Constantin Ciopraga, „Rânduri la o aniversare”, în Iaşul literar, an. XVI, nr. 10, oct. 1965, pp. 31-32.
 • Constantin Ciopraga, „Moment aniversar – Prof. Al. Dima”, în Cronica, an. V. nr. 43, 24 oct. 1970, p. 8.
 • Constantin Ciopraga, „Literatura comparată”, în Cronica, an. VIII, nr. 37, 14 sept. 1973, p. 2.
 • Constantin Ciopraga, „Cultură şi construcţie”, în Cronica, an. XX, nr. 42, 17 oct. 1975, pp. 1, 7.
 • Constantin Ciopraga, „Rememorare Alexandru Dima”, în Dacia literară, an. XIV, nr. 49, 2003, pp. 8-9.
 • Petru Comarnescu, „Lucrări de filozofie românească”, în Revista Fundaţiilor Regale, an. X, nr. 6, iun. 1943, pp. 644-646.
 • Ion Constantinescu, „Al. Dima: Conceptul de literatură universală şi comparată”, în Tomis, an. II, nr. 9, 15 sept. 1967, p. 6.
 • Ion Constantinescu, „Comparatismul şi sincronismul literar”, în Ateneu, an. X, nr. 11 nov. 1973, p. 5.
 • Ion Constantinescu, „Al. Dima – comparatistul”, în Cronica, an. XX, nr. 42, 17 oct. 1975, p. 7.
 • Pompiliu Constantinescu, „Anul literar 1933”, în Vremea, an. VII, nr. 319, 1 ian.1934, p. 7.
 • Pompiliu Constantinescu, „Al. Dima:  Gândirea românească în estetică”, în Vremea, an. XVI, nr. 698, 16 mai 1943, p. 5.
 • Pompiliu Constantinescu, „Exegeze eminesciene”, în Vremea, an. VII, nr. 356, 23 sept. 1934, p. 7.
 • D. Dogaru, „Revista Fundaţiilor Regale, nr. 9-10, 1938”, în Sociologie românească, an. III, nr. 10-12, 1938, p. 610.
 • Mihai Drăgan, „Realizări ale istoriei literare”, în Iaşul literar, an. XV, nr. 8, aug. 1964, p. 96.
 • Mihai Drăgan, „Confruntări critice”, în Ateneu, nr. 10, oct. 1967, p. 12.
 • Mihai Drăgan, „Dinamismul metodic”, în Cronica, an. IX, nr. 10, 1 mart. 1974, p. 9.
 • Mihai Drăgan, „Al. Dima – criticul şi istoricul literar”, în Cronica, an. XX, nr. 42, 17 oct. 1975, p. 7.
 • Mircea Eliade, „Alexandru Dima: Isvorul folcloric al poeziei religioase a lui Ion Pillat”, în Vremea, an. VIII, nr. 399, 5 aug 1935, p. 8.
 • Victor Iancu, „Despre natura valorilor estetice”, în Luceafărul, an. II, nr. 11, nov. 1942, pp. 390-398.
 • Victor Iancu, „Dezvoltarea literaturii comparate în România după 23 august 1944”, în Orizont, an. XX, nr. 8, aug. 1969, pp. 14, 16.
 • Liviu Leonte, „Profesorul”, în Iaşul literar, an. XVI, nr. 10, oct. 1965, p. 35.
 • Adrian Marino, „Al. Dima: Probleme estetice”, în Revista Fundaţiilor Regale, an. XI, nr. 4, apr. 1944, pp. 229-232.
 • Mircea Mateescu, „Alexandru Dima: Conceptul de artă populară”, în Universul literar, an. XLVIII, nr. 50, 16 decembrie 1939, p. 7.
 • Clio Mănescu, „Noi cercetări comparate în ţara noastră”, în Transilvania, nr. 1, ian. 1973, p. 44-45.
 • Clio Mănescu, „Al. Dima la 70 de ani. Aniversări”, în Orizont, an. XXVI, nr. 44, 31 oct. 1975, p. 2.
 • Teodor Murăraşu, „Între poezie şi public”, în Pagini literare, an. IV, nr. 6-8, 1937, p. 342.
 • Radu Negru, „Al. Dima: Studii de istorie a teoriei literare româneşti”, în Luceafărul, an. V, nr. 14, 15 iul. 1962, p. 2.
 • Corneliu Nistor, „Probleme de literatură comparată şi sociologie literară”, în Orizont, an. XXI, nr. 11, nov. 1970, pp. 90-91.
 • Ovidiu Papadima, „Al. Dima, scriitorul”, în Iaşul literar, an. XVI, nr. 10, oct. 1965, pp. 28-30.
 • N.I. Popa, „Creator de şcoală”, în Iaşul literar, an. XVI, nr. 10, oct. 1965, pp. 30-31.
 • Constantin Rădulescu-Motru, „Mişcarea filosofică română pe 1933”, în România literară, an. III, nr. 89, ianuarie 1934, p. 1.
 • Liviu Rusu, „Urare – Al. Dima la 60 de ani”, în Iaşul literar, an. XVI, nr. 10, oct. 1965, pp. 26-27.
 • Liviu Rusu, „Al. Dima: Conceptul de literatură universală şi comparată”, în Viaţa Românească, an. XX, nr. 12, dec. 1967, pp. 89-92.
 • Octav Şuluţiu, „Al. Dima”, în Familia, seria III, an. 2, nr. 1, 1935, p. 99.
 • Nicolae Ţaţomir, „Gândul obiectivităţii şi calmul cugetării”, în Iaşul literar, an. XVI, nr. 10, oct. 1965, pp. 32-33.
 • Petru Ursache, „Alexandru Dima sau «Cearta» categoriilor”, în Dacia literară, an. X, nr. 33, 1999, pp. 15-16.
 • Mircea Vulcănescu, „Tradiţionalism fără tradiţie sau bonjurism gen 1934”, în Convorbiri literare, an. LXVII, nr. 2, feb. 1934, pp. 175-178.
 • Paul Zarifopol, „Despre ideologia lui M. Eminescu”, în Revista Fundaţiilor Regale, an. I, nr. 5, 1934, p. 468.